Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

Final conference of 4Cities4Dev project in Riga


Final conference of 4Cities4Dev project in Riga

2013.gada 17.janv?r? plkst. 10:00 R?tsnam? notiks projekta
4CITIES4DEV: "Piek?uve labai, t?rai un taisn?gai p?rtikai: "p?rtikas
kopienu" pieredze" informat?vais nosl?guma pas?kums.
Pas?kuma m?r?is ir inform?t par projekt? realiz?taj?m aktivit?t?m, to
sasniegtajiem rezult?tiem un pl?notaj?m R?gas domes darb?b?m
att?st?bas sadarb?bas jom? p?c projekta nosl?guma š.g. mart?.
Pas?kum? piedal?sies R?gas domes p?rst?vji, p?rst?vji no
Nevalstiskaj?m organiz?cij?m, skolu ?din?t?ji, projekta komanda un
preses p?rst?vji.

Vair?k inform?cijas:
[email protected]
tel.: 6706857

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab