Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

Filmas

Dz?v?s p?rtikas kopienas


?etri no septi?iem piem?riem tika izv?l?ti par „Dz?v?s p?rtikas kopienu" projekta videokomponentes da?u.

 

Filmas komanda, ko vada Fran?esko Amato un Stefano Skarafia, uz?ems ?etras dokument?l?s filmas, kuras katra b?s 15-20 min?tes gara. T?s p?c tam tiks samont?tas pilnmetr?žas dokument?laj? film?, kas tiks izr?d?ta filmu un dokument?lo filmu festiv?los vis? pasaul?.

 

Pirm? dokument?l? filma tika uz?emta Kenij?, Tarsu? ciem?, Pokotu cilts kopien?, 2011.gada j?lij?, un t? tika izr?d?ta Euro Gusto T?ras pas?kum? (2011.gada 18.-20.novembr?).

 

Otr? filma tiks uz?emta Etiopij? starp 5. un 13.novembri. T? tiks samont?ta un izr?d?ta AlGusto Bilbao pas?kum? (2011.gada 16.-19.decembr?).

 

T?m sekos filmas, kas tiks uz?emtas Maurit?nij? 2012.gada janv?r? un izr?d?tas R?gas pas?kum? pavasar?, k? ar? Mali 2012.gada mart?, kas tiks izr?d?ta kop? ar gal?jo pilnmetr?žas dokument?lo filmu Salone Del Gusto/Terra Madre Tur?n?, oktobr?.
Filmas b?s pieejamas ar? šaj? m?jas lap?.

 

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab