Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

PROJEKTS


4Cities4Dev ir Eiropas Savien?bas l?dzfinans?ts projekts, kas radies Slow Food un ?etru Eiropas pils?tu - Tur?nas (projekta l?deris), T?ras, Bilbao un R?gas - sadarb?bas rezult?t?.

Projekts apvieno pils?tas k? akt?vus viet?j?s politikas un decentraliz?tas sadarb?bas, k? ar? Slow Food pieejas populariz?šanas protagonistus, balstoties uz p?rtikas kopienu un pat?r?t?ju iesaist?šanu.

 

4Cities4Dev koncentr?jas ap Slow Food p?rtikas kopienu pieredzi, k? ar? t?du cilv?ku pieredzi, kuri ražo, apstr?d? un izplata ilgsp?j?gu un augstas kvalit?tes p?rtiku, saglab?jot sp?c?gu soci?lo, ekonomisko, kult?ras un v?sturisko saikni ar viet?jo re?ionu.

 

?etras Eiropas pils?tas ir adopt?jušas septi?as p?rtikas kopienas Seneg?l?, Maurit?nij?, Mali, Kotdivu?r?, Etiopij?, Kenij? un Madagaskar?.

 

P?rtikas kopienas „adopt?šana" noz?m? sniegt Eiropas pils?t?m iesp?ju patiesi iepaz?t š?s kopienas ar Slow Food atbalstu un form?lu sakaru nodibin?šanu starp partnerpils?t?m, p?rtikas kopien?m un viet?j?m varas iest?d?m.

 

Atbalsts p?rtikas kopien?m ir v?rsts uz Eiropas pilso?u saprašanas palielin?šanu jaut?jumos par atbild?gu pat?ri?u un p?rtikas ieradumu sek?m. C??a pret nabadz?bu pieprasa indiv?du un viet?jo instit?ciju atbild?gu darb?bu.

 

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab