Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

MODELIS


Slow Food izm??ina att?st?bas modeli, kas p?rtiku uzskata par p?rmai?u s?kuma punktu un dzin?jsp?ku. Integr?t? pieeja liek p?rtiku centr? un apvieno aspektus, kas parasti ir atdal?ti: biolo?isk?s daudzveid?bas aizsardz?bu un apk?rt?j?s vides ilgsp?j?bu, uzman?bu viet?j?m kopien?m, vi?u trad?cij?m un kult?rai, k? ar? ražot?ju ekonomisko br?v?bu.

 

Ideja, ka kopiena var tikt aizsarg?ta, aizsarg?jot produktu, augu daudzveid?bu vai dz?vnieku sugu, kas ir rakstur?ga attiec?gajai kopienai, ir ?paši noz?m?ga ?frik?, kontinent?, kas ir k?uvis par bada simbolu pasaul?.
Šaj? kontekst? darbs ar ?dienu ir prim?ri fokus?ts uz kopienas sevis uztur?šanu, iecer?ts k? kaut kas pozit?vs, kaut kas, kas garant? uzturu. Natur?l? saimniec?ba bieži tiek att?lota negat?vi, k? atpalic?bas simbols, ta?u kontekst?, kur alternat?va ir migr?cija uz glob?lajiem zieme?iem vai ubagošana graustu rajonu iel?s, mums vajadz?tu pieš?irt šim saimniec?bas veidam v?rt?bu, ko tas ir peln?jis.

 

Papildus fundament?lai lomai p?rtikas droš?b? un suverenit?t?, viet?jo produktu aizsardz?bai piem?t ar? sp?c?gs soci?lais un kult?ras aspekts. Ar produkta pal?dz?bu ir iesp?jams stiprin?t kult?ru, ko tas p?rst?v, ?aujot just lepnumu un atg?t godu tiem, kas kultiv? un apstr?d? produktu. Šaj? kontekst? bieži vien viss lok?lais tiek uzskat?ts par novecojušu, nabadz?gu un negl?tu, savuk?rt viss, kas n?k no rietumiem, tiek uzskat?ts par lab?ku, pievilc?g?ku un iek?rojam?ku.

 

Šis modelis ir v?rsts ar? uz Eiropas pat?r?t?ju iesaist?šanu, lai pal?dz?tu vi?iem saprast, ka vi?u izv?lei var b?t izš?iroša ietekme un ka viss pasaul? ir savstarp?ji saist?ts un visam, ko m?s dar?m, ir sekas kaut kur citur.

 

Slow Food daudzaj?m mikro-intervenc?m ir sp?c?ga simboliska v?rt?ba, kas t?lu p?rsniedz finansi?la atbalsta sniegšanu. Tie attiecas uz lepnuma un motiv?cijas atjaunošanu kontinent?, kam ir nepieciešams nost?ties uz k?j?m un atrast pašam savu autonomiju.

 

Pateicoties 4Cities4Dev, Slow Food pirmo reizi b?s iesp?ja p?rbaud?t š?s pieejas efektivit?ti. Tas var notikt, pateicoties Tur?nas Universit?tes p?tnieku komandas dal?bai, kas šobr?d str?d? pie p?t?juma un nov?rt?juma zi?ojuma, p?tot Slow Food aktivit?tes glob?lajos dienvidots. Tur?nas Universit?tes zi?ojumu par Slow Food pieeju dr?zum? b?s iesp?jams lejupiel?d?t no š?s m?jas lapas.

 

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab