Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

Otrais semin?rs


Otrais semin?rs

25. maij? notiks projekta 4Cities4Dev otrais semin?rs, ko organiz? Tur?nas pils?ta.
Semin?ra t?ma ir „Decentraliz?ta sadarb?ba un p?rtikas droš?ba: iesp?jamie scen?riji”. Semin?rs notiks no plkst. 9:00 l?dz 18:00, Teatro Vittoria, via Gramsci 4, Tur?n?.

Tur?nas pils?ta, 2012.gada 25 maij?, Eiropas projekta 4Cities4Dev ietvaros organiz? semin?ru ar nosaukumu " Decentraliz?ta sadarb?ba un p?rtikas droš?ba: iesp?jamie scen?riji ".
S?kot ar darbu, kas paveikts 2011.gada novembr?, kura laik? m?s analiz?j?m t?mu par p?rtiku, izmantojot pils?tu politiku, tagad m?s v?lamies likt uzsvaru uz saikni starp p?rtiku un decentraliz?tu sadarb?bu.
Šis publiskais notikums iek?aus pils?tas, viet?j?s pašvald?bas un pilsonisko sabiedr?bu, kura v?las saprast, k? un vai tas ir iesp?jams, apvienot p?rtikas suverenit?ti un droš?bu.

Tr?s tematisk?s sesij?s, kas tiks organiz?tas k? apa?o galdu diskusijas, uzsvars tiks likts uz:
- Pils?t?s veicin?t? decentraliz?t? sadarb?ba;
- P?rtikas droš?ba un p?rtikas suverenit?te: koncepcija vai realit?te?;
- P?rtika, sadarb?ba, kopiena un teritorija: perspekt?vas un scen?riji.

Zin?tnisk? sabiedr?ba, bezpe??as organiz?cijas, NVO, fondi, re?ion?lie un tematiskie t?kli bag?tin?s anal?zi, sniedzot savu n?kotnes v?ziju: tas viss ir ar m?r?i saglab?t akcent?tu uzman?bu uz šiem jaut?jumiem un t?d?j?di dot ieguld?jumu debat?s, ko veicina Eiropas Savien?ba, lai sasniegtu T?kstošgades Att?st?bas M?r?us, kurus apstiprina 4Cities4Dev pirm? un sept?t? panta m?r?i: „izskaust badu un gal?jo nabadz?bu” un „nodrošin?t vides ilgtsp?j?bu”.

Info: [email protected]

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab