Four cities for dev  
     
 
 
 
 
 
4cities4dev
 

PARTNERI

4Cities4Dev ir Eiropas Savienības finansēts projekts, kura partneri ir četras pilsētas Eiropā un Slow Food.

 

ADOPCIJA

Septiņi piemēri dažādās Āfrikas valstīs tika identificēti kā Slow Food pieeju pārstāvoši un tie tika piesaistīti partneru pilsētām.

 

2011.gada 14.novembris


2011.gada 14.novembris

Pirm? 4Cities4Dev meistardarbn?ca ir nosl?gusies. To organiz?ja projekta l?deris - Tur?nas pils?ta, un to atkl?ja Tur?nas m?rs Pjero Fassino kop? ar Slow Food prezidentu Karlo Petrini.
Meistardarbn?c? piedal?j?s ar? deleg?ti no partnerpils?t?m Bilbao un R?gas, un t? koncentr?j?s uz saikni starp p?rtiku un pils?tu, apl?kojot to no visdaž?d?kajiem aspektiem, s?kot ar skolu ?dn?c?m un zupas virtuv?m, l?dz pat pils?tas p?rtikas d?rziem. 4Cities4Dev R?c?bas komiteja pirmo reizi san?ca tieši pirms meistardarbn?cas, t?d?j?di dodot projekta partneriem iesp?ju izv?rt?t projekta progresu.
N?kam? tikšan?s ir paredz?ta 18.novembr? Euro Gusto norises laik? T?r?, kas b?s viens no ?etriem galvenajiem projekta pas?kumiem.
Pirm? no ?etr?m „Dz?v? ?diena kopienas" film?m tiks izr?d?ta Euro Gusto, un tad t? b?s pieejama m?jas lap?. Pirm? filma ir par Pokotas kopienu Kenij?, savuk?rt otr? tiek film?ta šobr?d Etiopij? kop? ar ar Harennas mežu savva?as kafijas (Harenna Forest Wild Coffee) prezidiju.

4Cities4Dev filmas par Slow Food Prezidijiem

Pokotas pelnu jogurts – Kenija.

Harenas mezu savvaļas kafija – Etiopija

Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla

Coming soon
Fadiotas salas sālītais prosas kuskuss – Senegāla
 
 
 

Slow Food - P.IVA 91008360041 - All rights reserved - Disclaimer

Powered by blulab